wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

В последния ден на месец февруари беше излята и последната бетонна плоча най-новата сграда в кампус „Лозенец“. В духа на добрите строителни традиции, координаторът на центъра за компетентност Clean&Circle – проф. дбн Яна Топалова, заедно с ръководителя на строителната площадка на новостроящата се сграда инж. Сашко Иванов издигнаха българския национален флаг на най-високата точка на строителния обект.

1

Вече е завършен силуета на сградата, която ще разполага е с четири надземни и един подземен етаж. В нея ще бъдат разположени модерни лабораторни комплекси по води, отпадъци, чиста енергия, иновативни техники за химична, молекулярна диагностика и създаване на еко- и биотехнологии за постигане на целите на кръговата икономика и биоикономиката.

2

Домът на Clean&Circle има специално замислени екологични характеристики, които ще дават възможност да функционира като сграда – екологична лаборатория. В подземния етаж ще бъдат разположени плазмени източници и апаратура за създаване на плазмени технологии за иновативно преработване на токсични замърсители и патогени. В лабораториите ще бъдат разположени апарати от най-ново поколение на стойност повече от 11 млн. лева.

5

„Уверена съм, че 28 февруари ще остане като важна дата за Clean&Circle, а и за целия Софийски университет. Днес се дава началото на модерния съвместен университетски и научен център за чисти технологии в България и на Балканите. Това ще мотивира изследователите, работещи в Центъра по компетентност, да достигнат световно ниво.“ – заяви проф. дбн Яна Топалова по време на церемонията.

4

Проектът на сградата е реализиран от архитектурно студио „Амфион“, изпълнител е фирма „Строител“, а надзорът се упражнява от „ВМЛ Консулт“. Сградата е изградена в пространството между три факултета на СУ - Физическия факултет, Факултета по математика и информатика и Факултета по химия и фармация. Предстои още довършване на фасадата, както и на интериора на сградата.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...