wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

София, 20 ноември 2023 г. – В Института по органична химия с център по фитохимия към БАН се проведе научна конференция "СИНЕРГИЯТА МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА - НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ" . Събитието беше организирано в рамките на проекта "Clean&Circle" BG05M2OP001-1.002-0019-С07, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г и в него се включиха много от партньорите бенефициенти на центъра. 

Сред официалните гости с приветствия се отличиха Красимир Вълчев - председател на комисия "Образование и наука" в Народното събрание, проф. д-р Георги Вайсилов - ръководител на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, проф. д-р Костадин Костадинов - съветник към „Комисия по образование и наука“ в Народното събрание и други.

Конференцията беше съвместно организирана с Национална научна програма "БиоАктивМед" с цел разпространение и популяризиране на постигнатите резултати по проекта "Clean&Circle". Събитието успешно представи синергията между науката и бизнеса, обобщавайки постигнатите резултати в областта на научно-технологичния и инвестиционен план.

Конференцията беше насочена към представители от научни общности, индустриални сектори, административни структури и други, ангажирани с проблематиката за пречистване на отпадни води, оползотворяване на минерални води, създаване на чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика, както и опазване на здравето на хората.

Събитието предостави уникални възможности за срещи и дискусии между заинтересовани страни, създавайки почва за бъдещи инициативи и иновации в областта на чистите технологии и устойчивата околна среда.

Благодарим на всички участници за активното им участие и споделяне на знание, като се надяваме, че този форум ще послужи като вдъхновение за бъдещи проекти и инициативи в областта на науката и бизнеса.

conference ban

conference ban 2

 

conference ban 3

 

conference ban 4

conference ban 5

conference ban 6

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...