wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

За проекта Clean&Circle

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана отЕвропейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата стойност на проекта е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци        

В основата на концепцията за Центъра за компетентност са заложени три вертикални и четири хоризонтални модула. Вертикалните модули са „Води”, „Твърди отпадъци” и „Трансфер”. В модулите „Води“ и „Отпадъци“ се работи по направленията „Мониторинг, оценка и идентификация на проблемите” и „Създаване на чисти технологии”. В двата модула като хоризонтални приоритети са включени дейности по кръговата икономика и постигането на енергийна и ресурсна ефективност чрез:

  1. Иновации чрез ефективна експлоатация на съоръженията за обработка на водите и отпадъците, на ВиК мрежите;
  2. Увеличаване на дела на ВЕИ и алтернативни енергийни източници чрез получаване на биогаз, биоетанол, биодизел, водород, енергия от ВЕЦ, съчетани с технологии за биоремедиация на седименти и отстраняване на критични екологични проблеми;
  3. Възстановяване на ресурси като фосфор, ценни и редки метали, биоремедиация на утайки, почви, седименти, акумулирали токсични замърсители;
  4. Получаване на алтернативни ресурси – зеолити от пепели, шлаки, нови строителни и композитни материали от отпадъци, РДФ гориво, висококачествени биоторове от компостиращи инсталации, микробиологични препарати за детоксикация и други.

Всички дейности в ЦК ще са обединени в електронен облак за обмен и бързо ползване на информация, както и за нейното структуриране в специализирани електронни карти.

Важен приоритет е иновационната дейност на база на върхови постижения в научноизследователската дейност и технологиите. Планира се контрол на процесите в реално време чрез автоматизирани химични, физични, технологични, микробиологични и молекулярни методи. Ще бъдат разработени сензори и биосензори за контрол и управление на водопречиствателните процеси.

Ключов фокус е поставен върху вертикалния модул „Трансфер”. В него се предвиждат дейности, свързани с обучението, разпространението на резултатите, трансфера на технологии и технологичното предприемачество. Планират се мащабни програми за съвместни магистърски, докторантски и пост-докторантски програми, при които обучението и квалификацията на специалистите ще се отличава с двата вида интердисциплинарност, важни за научната пътна карта на ЕС, съответно между природни и технически науки с цел създаване на цялостни работещи чисти технологии, и обучение на специалистите по технологично предприемачество, развитие на меките умения и способността им да стигат до края на технологичния процес с мисълта за икономическите модели на реализация и комерсиализация чрез създаването на start-up и spin-off компании. На базата на разгръщането на програмата по този модул в ЦК Clean&Circle ще се концентрират специалисти с различни ключови компетентности и квалификация, способни да работят в екип и да постигат синергия.

Проектът включва инвестиционна част за изграждане и оборудване на Центъра за компетентност и ремонтни дейности за подобряване на условията на работа в съществуващи лаборатории. В рамките на проекта ще се изградят 2 лабораторни комплекса с 11 лаборатории и 1 акселератор за технологично предприемачество и трансфер с две лаборатории, които следва да осъществят предвидените задачи и дейности в плана за НИРД.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...