wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Казвам се Добрил Жеков Вълчев и съм инженер по водоснабдяване, канализация и пречистване на води, като завърших своята магистратура в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 2016 г. Юли месец тази година защитих успешно докторската си дисертация на тема „Алги-базирани технологии за пречистване на отпадъчни води“, отново в УАСГ. Към момента работя като млад учен по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle). Също така се занимавам и с проектантска дейност във ВиК сектора.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания,…

В лабораториите на УАСГ прекарвам по-голямата част от ежедневието си. Там се занимавам с разработването на иновативни технологии за пречистване на води и оптимизиране на процесите във ВиК системите. Изследвам различни показатели на замърсеност с реални и моделни води, като анализите ми имат за основна цел да развият биологичните методи за пречистване на отпадъчни води с микроводорасли.

Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

Технологиите с микроводорасли (микроалги) бързо набират популярност в световен мащаб, като един от методите на бъдещето за едновременно пречистване на води и генериране на продукти, подходящи за висококачествено оползотворяване. Те са следващата стъпка към кръговата икономика и затварянето на цикъла й в направленията – вода и отпадъци. За съжаление, тези технологии все още не са достатъчно ефективни, за да се прилагат широко – не само у нас, а и в световен мащаб.В своите експерименти използвам, в лабораторни реактори, естествено виреещи на географските ширини на България видове микроалги. Те са култивирани от екипа на проф. Майя Стойнева от Биологическия Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Изследваните от нас щамове дават изключително добри резултати по отношение на скорост на отстраняване на биогенни елементи от водите, лесно отстраняване на биомасата след процесите на пречистване и устойчивост на замърсяване на културите. Постигнатите резултати повишават нивото на готовност на технологията и дават огромно поле и потенциал за бъдещо прилагане на технологията на пилотно и реално ниво.

Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Работата като изследовател за мен е преди всичко мотивирана и придвижена от любопитството към сферата на интерес, отдадеността на каузата и желанието да разработиш нещо, което да бъде полезно. Тези неща и синергията, изградена в екипа, в който работя, ме амбицират да се занимавам и да продължавам да се развивам като учен.

Какво допринесе за развитието ви като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина, екип, …)

Огромна част от развитието си дължа на своя научен ръководител – проф. Ирина Рибарова, която ме подкрепя и консултира във всяко направление и с която продължаваме да работим заедно и след защитата на докторската ми дисертация. Също така съвместната ми работа с мултидисциплинарните екипи от учени от УАСГ, Биологическия Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Fachhochschule Nordwestschweiz, гр. Базел (в чиито лаборатории имах възможността да работя за 2 месеца през периода на докторантурата си) подпомогна в голяма степен моя растеж като изследовател.

Цялото интервю четете на страницата на БГ Наука

 

 IMG_9485.JPG

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за ...
Kонкурс за млади учени, докторанти и студенти на ...
На 4 декември 2018 г. проект „Чисти технологии за ...